CELKOVÁ ANESTÉZIA

Väčšie, rozsiahlejšie a bolestivejšie chirurgické výkony je potrebné vykonávať v celkovej anestézii. Je to stav úplného znecitlivenia organizmu, s riadenou stratou vedomia a utlmením relfexnej odpovede na bolesť.

Pri výkonoch v plastickej a estetickej chirurgii sa používa forma celkovej anestézie nazývaná TIVA. Znamená to, že všetky látky sa podávajú výlučne vnútrožilovo. Anesteziológ pred operáciou zavedie klientke/ klientovi do žily na predlaktí špeciálnu umelohmotnú kanylu, cez ktorú podáva všetky látky, vrátane potrebnej infúzie.

V úvode do anestézie klient/ka s úsmevom zaspí, je operovaný/á a asi 15 minút po skončení operácie sa s úsmevom preberie k plnému vedomiu.

Naše pracovisko je vybavené kompletným anesteziologickým prístrojom, EKG monitorom, pulzným oxymetrom a defibrilátorom. Anesteziológ počas výkonu sleduje krvný tlak klienta/klientky, EKG, frekvenciu pulzu a dychu a nasýtenie krvi kyslíkom. To sú najdôležitejšie parametre životných funkcií.

Asi hodinu po skončení operačného výkonu je klient/klientka schopný/á chodiť a v doprovode, po poučení, môže byť v doprovode prepustený/á do domáceho ošetrenia. Po niektorých väčších chirurgických výkonoch klient/ka zostáva na našom pracovisku na pozorovanie 24 hodín.

Samozrejme, tak ako všetky medicínske výkony, aj celková anestézia má svoje riziká. Je to jednak pokles krvného tlaku, slabosť po operácii, nutkanie na zvracanie, zvracanie a možné alergické reakcie. Dôkladným predoperačným vyšetrením a podávaním špeciálnych preparátov je možné výskyt týchto komplikácií znížiť takmer na nulu.

Pred výkonom v celkovej anestézii doporučujeme absolvovať interné predoperačné vyšetrenie. Taktiež je potrebné nejesť a nepiť minimálne 6 hodín pred operačným výkonom. Fajčiari by mali v deň operácie vylúčiť fajčenie.

Tesne pred operačným výkonom absolvujete ešte predanestetické vyšetrenie formou dotazníka a pohovorom s anesteziológom.

Na našom pracovisku vykonáva celkovú anestéziu na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Ján Švehlík starší. Má 35 ročnú prax v odbore, skúsenosti získaval aj niekoľkoročným pobytom v zahraničí a niekoľko rokov pracoval aj ako primár na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Košiciach. V prípade nejasností, prosím, kontaktujte priamo Dr. Švehlíka na t.č. 0905 611 758, ktorý na Vaše otázky rád odpovie.