R O K O V A C Í P O R I A D O K
Obchodného arbitrážneho súdu Košice
úplné znenie

 • Čl. I
  Úvodné ustanovenia
  1. Tento Rokovací poriadok je záväzný pre všetkých rozhodcov Obchodného arbitrážneho súdu Košice ( ďalej iba súdu ) a účastníkov rozhodcovského konania.
  2. Rozhodcovský poriadok je v platnom a účinnom znení zverejňovaný v obchodnom vestníku a tiež na internetovej stránke súdu. Jeho zmeny sú účinné od okamihu ich zverejnenia v obchodnom vestníku.
  3. Neoddeliteľnou súčasťou rokovacieho poriadku je poplatkový poriadok.
 • Čl. II.
  Rozhodca
  1. Rozhodcom súdu je osoba zapísaná v zozname rozhodcov súdu a spĺňa podmienky stanovené zákonom a Štatútom súdu.
  2. Spory podľa tohto Rokovacieho poriadku prejednáva buď jediný rozhodca alebo rozhodcovský senát. Predseda súdu je oprávnený určiť osobu rozhodcu alebo rozhodcov.
  3. Úkony rozhodcovského senátu vykonáva jeho predseda. Predseda senátu môže vydávať rozhodcovské uznesenia o procesných otázkach počas rozhodcovského konania alebo môže týmto poveriť iného člena senátu.
 • Čl. III
  Rozhodcovské konanie
  1. Rozhodcovské konanie sa začína doručením žaloby do sídla súdu. Doručenie návrhu sa musí zrealizovať v písomnej forme – doručenie faxom alebo elektronickou poštou musí byť doplnené do troch dní písomným vyhotovením doručeným poštou. Akákoľvek komunikácia účastníka s rozhodcom alebo súdom musí byť vedená v písomnej forme, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  2. Žaloba doručovaná súdu musí mať náležitosti stanovené pre žalobu podľa zákona. Podáva sa v počte dve vyhotovenia + podľa počtu účastníkov konania.
  3. K žalobe musí byť pripojená kópia rozhodcovskej zmluvy alebo doložky.
 • Čl. IV
  Miesto konania
  1. Rozhodcovské konanie prebieha v sídle súdu, ak sa účastníci konania nedohodnú na inom mieste.
  2. (2) Jednotlivé úkony súdu môžu, na základe rozhodnutia rozhodcu alebo predsedu senátu, prebiehať aj na inom mieste ako miesto je uvedené v bode (1) podľa okolností prípadu.
 • Čl. V
  Jazyk rozhodcovského konania

  Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú v rozhodcovskej zmluve ( doložke ) alebo dodatočne pred začatím rozhodcovského konania inak, v rozhodcovskom konaní sa bude používať slovenský jazyk.

 • Čl. VI
  Forma konania
  1. Konanie prebieha v písomnej alebo ústnej forme.
  2. Pokiaľ sa účastníci výslovne nedohodnú na ústnej forme prebieha konanie v písomnej forme.
  3. Rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodli inak.
 • Čl. VII
  Postup konania
  1. V súvislosti s podanou žalobou preskúma súd svoju právomoc.
  2. Pokiaľ súd nie je príslušný na konanie vo veci žalobu uznesením odmietne, inak postupuje v konaní.
  3. V prípade ústneho pojednávania musí byť účastníkom doručené predvolanie na pojednávanie najneskôr tri dni pred začatím pojednávania. Nedodržanie lehoty bráni konaniu a rozhodovaniu vo veci len vtedy, ak sa toho postihnutý účastník dovolá.
  4. Súd žalovaného uznesením vyzve, aby podal žalobnú odpoveď podľa zákona. Pokiaľ tak žalovaný riadne v 15 dňovej lehote nerobí, súd pokračuje v konaní podľa ust. § 30 ods. 2 zákona.
  5. Súd môže na žiadosť účastníka nariadené konanie odročiť, pokiaľ je najneskôr so žiadosťou preukázané zaplatenie poplatku za odročenie podľa Poplatkového poriadku.
 • Čl. VIII
  Doručovanie
  1. Všetky písomnosti sa doručujú poštou alebo kuriérom.
  2. Do vlastných rúk sa doručuje
   – prvé predvolanie na ústné konanie
   – rozsudok vo veci samej
 • Čl. IX
  Dokazovanie

  Súd vykoná iba dôkazy navrhnuté účastníkmi konania.

 • Čl. X
  Rozhodnutie

  Tajomník vedie sekretariát a zabezpečuje podklady pre činnosť predsedníctva.

 • Čl. XI
  Zmierovacie konanie
  1. Na žiadost účastníkov je možné, aby súd schválil vo forme rozhodcovského rozsudku zmier medzi úcastníkmi.
  2. Súd sa vždy snaží viesť účastníkov k zmierčiemu vyriešeniu sporu.
 • Čl. XII
  Trovy konania
  1. Rozhodca a rozhodcovský senát sú oprávnení uložiť účastníkovi, ktorý v spore nemal úspech, náhradu trov konania voči druhému, úspešnému účastníkovi konania.
  2. Trovy konania tvoria náklady uvedené v poplatkovom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rokovacieho poriadku.
 • Čl. XIII
  Záverečné ustanovenia
  1. Tento Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 31.7.2007 a jeho účinné znenie sa použije pre všetky konania začaté po jeho účinnosti.
  2. Vo veciach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok a štatút súdu platia ustanovenia zákona.

V Košiciach, dňa 1.4.2009

P O P L A T K O V Ý P O R I A D O K
Obchodného arbitrážneho súdu Košice
úplné znenie

 • § 1
  Preambula

  Tento poplatkový poriadok je neoddeliteľnou súčasťou rokovacieho poriadku Obchodného arbitrážneho súdu Košice ( ďalej iba súd ) v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • § 2
  Trovy konania
  1. Trovy konania pred súdom sú poplatky, náklady rozhodcovského konania a odmena súdu.
  2. Činnosť súdu je odplatná. Poplatok za konanie súdu sa vyberá za jednotlivé úkony.
   Poplatníci platia poplatky
   – za úkony súdu a konanie súdu uvedené v sadzobníku poplatkov.
  3. Náklady rozhodcovského konania sú
   – trovy dôkazov vrátane znalečného
   – odmena tlmočníka
   – hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov
   – odmena advokáta
   – ostatné hotové výdavky súdu
 • § 3
  Poplatníci trov konania
  1. Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu.
  2. Náklady rozhodcovského konania spočívajúce v znalečnom, tlmočnom a v hotových výdavkoch na vykonanie ostatných dôkazov, ktoré zabezpečuje súd uhrádza navrhovateľ dôkazu resp. navrhovateľ prekladu alebo tlmočenia.
  3. Všetci účastníci konania sú spoločnými a nerozdielnymi poplatníkmi, ak predpisy súdu neustanovujú inak.
 • § 4
  Vznik povinnosti platiť trovy konania a splatnosť trov konania
  1. Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním návrhu ( písomne alebo ústne ), s ktorým je podľa sadzobníka poplatkov spojená povinnosť zaplatiť poplatok.
  2. Poplatok je splatný do 5 dní od vzniku povinnosti zaplatiť poplatok.
  3. Súd nevyzýva účastníka na zaplatenie poplatku. Súd vyzve účastníka na doplatenie poplatku v prípade zmeny a doplnenia žaloby, ak bol poplatok zaplatený v menšej výške ako je poplatková povinnosť. Splatnosť poplatku môže predseda súdu odložiť do času ním určeného, môže poplatok znížiť alebo odpustiť.
  4. Povinnosť uhradiť náklady na trovy dôkazov a hotové výdavky súdu súvisiace s vykonaním dôkazu a podaním návrhu na pribratie tlmočníka do konania vzniká podaním návrhu na vykonanie dôkazu a pribratím tlmočníka. Výšku a splatnosť nákladov na trovy dôkazov a hotové výdavky súdu určí konajúci rozhodca (senát).
 • § 5
  Sadzba poplatku

  Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou.

 • § 6
  Základ poplatku pri percentuálnej sadzbe
  1. Pri percentuálnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ poplatku takto zistiť, je základom poplatku cena obvyklá v mieste a čase podania návrhu na vykonanie poplatkového úkonu. Ak je základom poplatku cena veci, cenou sa rozumie cena určená navrhovateľom poplatkového úkonu. Ak je cena takto určená v zjavnom rozpore so všeobecnou cenou veci základ poplatku určí predseda súdu.
  2. Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku. Základ poplatku uvedený v bode (1) sa tak zvýši o cenu príslušenstva vypočítanú do začatia konania.
  3. Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie je základom poplatku súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas alebo na dobu dlhšiu ako 5 rokov, za cenu plnenia sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia.
  4. Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol a vyrubený poplatok na celé eurá nahor.
  5. Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na eurá podľa kurzu NBS platný v deň jeho splatnosti.
 • § 7
  Spôsob úhrady
  1. Poplatky a náhrady výdavkov rozhodcovského konania sa platia na účet zriaďovateľa. Iný spôsob úhrady je vylúčený.
  2. Na všetky platby bude po ich pripísaní na účet vydaný platiteľovi daňový doklad.
 • § 8
  Následky nezaplatenia
  1. Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania môže súd rozhodnúť, že nebude vo veci konať.
  2. Ak neboli zaplatené splatné sumy nákladov konania, súd neuskutoční požadovaný úkon alebo nevykoná navrhované dokazovanie.
 • § 9
  Vrátenie poplatku
  1. Súd vráti poplatok alebo jeho časť
   – ak ho zaplatila osoba, ktorá na to nebola povinná
   – bol zaplatený vo vyššej výške ako mal byť zaplatený
   – ak súd konanie zastaví pre nedostatok svojej právomoci
  2. Súd vráti súdny poplatok krátený o 20 EUR.
  3. Súd nevráti poplatok, ak dôjde k zastaveniu konania z iného dôvodu ako pre nedostatok jeho právomoci. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže predseda súdu rozhodnúť o vrátení poplatku resp. časti poplatku.

Neoddeliteľnú súčasť tohto poplatkového poriadku tvorí sadzobník poplatkov.

S a d z o b n í k p o p l a t k o v
 1. z návrhu na začatie konania
  – 5% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 65 EUR
 2. zo vzájomného návrhu
  – 5% z ceny hodnoty predmetu vzájomného návrhu najmenej 65 EUR
 3. z návrhu na započítanie pohľadávky
  – 5% z ceny hodnoty predmetu pohľadávky spôsobilej na započítanie najmenej 65 EUR
 4. z návrhu na zmenu alebo doplnenie návrhu
  – rozdiel medzi zaplateným poplatkom a 5% z ceny hodnoty predmetu konania alebo doplnenia zvýšený o 30 EUR
 5. za schválenie zmieru a zmierovacie konanie ( platia účastníci konania solidárne )
  – 5% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 100 EUR
 6. z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia 990 EUR
 7. z návrhu na zrušenie predbežného opatrenia 165 EUR
 8. za pristúpenie vedľajšieho účastníka
  – 5% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 100 EUR
 9. za rozhodovanie rozhodcom, ktorý nie je zapísaný v zozname rozhodcov súdu
  – 20% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 165 EUR
 10. za podanie námietky nedostatku právomoci rozhodcovského súdu 1 650 EUR
 11. za podanie námietky týkajúcej sa rozhodcovskej zmluvy 1 650 EUR
 12. za preskúmanie rozhodcovského rozsudku
  – 30% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 650 EUR
 13. za ústne konanie
  – 15% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 165 EUR
 14. za každé odročenie ústneho konania 165 EUR
 15. za senátne rozhodovanie
  – so senátom s troma sudcami
  – 15% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 165 EUR
 16. za senátne rozhodovanie- so senátom s piatimi sudcami
  – 30% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 330 EUR
 17. za výklad rozhodnutia súdu
  – 10% z ceny hodnoty predmetu konania najmenej 165 EUR

Jednotlivé poplatky sa môžu kumulovať. Poplatky nezahŕňajú DPH, preto zriaďovateľ ako platca DPH účtuje podľa platných právnych predpisov DPH k uvedeným poplatkom.

V Košiciach, dňa 1.4.2009